JHL HUS YHTEISJÄRJESTÖ TIEDOTTAA: UUSI SOPIMUS HÄLYTYSRAHASTA JA YLIMÄÄRÄISEN VUORON KORVAUKSESTA:

22.2.2023

HÄLYTYSRAHA

JHL HUS yhteisjärjestö on ollut neuvottelemassa uutta hälytysraha sopimusta ja uusi sopimus on valmis. Sopimus on voimassa 1.3. 2023-29.2.2024. Hälytysrahan summa on sama 150 e kutsukerta. Kutsu voidaan entiseen tapaan tehdä jo edeltävänä päivänä. Hälytysraha maksetaan myös, kun jää tekemään työvuoronsa päätteeksi toisen työntekijän poissaolon takia toisen työvuoron. Työajan tulee tällöin olla vähintään 1 tunti, jotta on oikeutettu hälytysrahaan.

Hälytysraha maksetaan myös mikäli lähiesimies pyytää jäämään potilashoidollisista syistä oman työvuoron päätteeksi vähintään2 tunniksi töihin.

Sopimukseen on lisätty kirjaus: hälytysrahaa voidaan maksaa edellä mainituissa tilanteissa myös välittömästi potilaan hoitoon liittyvissä tukipalveluissa toimiville, jos potilaan hoitoa ei voida muutoin toteuttaa.

Näitä sääntöjä sovelletaan myös, mikäli työntekijä pyydetään saapumaan työhön vähintään tunti ennen oman sovitun työvuonsa alkamista.

Sopimukseen on lisätty kirjaus: työyksiköissä tulee määritellä kuka voi tarvittaessa päättää hälytystyöhön kutsumisesta(esim. lauantaisin ja sunnuntaisin kun lähiesimies ei ole paikalla)

Vaikka aikarajoista emme kokonaan päässeet eroon olemme tyytyväisiä aikarajoihin ja uusin kirjauksiin, jotka mielestämme parantavat edustaviemme jäsenten tasapuolista kohtelua hälytysrahan suhteen.

 

YLIMÄÄRÄISEN VUORON KORVAUS

 

Henkilöstöresurssin riittävyyden ja työyksikön toiminnan turvaamiseksi voidaan määräai-kaisesti maksaa korvausta ylimääräisen työvuoron tekemisestä. Ylimääräisen työvuoron korvauksella on tarkoitus tukea erityisesti loma-ajan järjestelyjä. Ylimääräisen työvuoron korvaus maksetaan jaksotyössä hoitoalan ammattitehtävissä, hoitoalan vaativissa ammattitehtävissä ja terveydenhuollon peruspalvelutehtävissä toimiville ylimääräisen työvuoron tekemisestä ajalla 1.3.2023 - 1.10.2023 ja em. ajalle sisältyvien työaikajaksojen osalta. Ylimääräisen työvuoron korvaus maksetaan kolmen viikon työvuorojaksolla enintään kahdelta ylimääräiseltä työvuorolta ja kuuden viikon työvuorojaksolla enintään kolmelta tehdyltä ylimääräiseltä työvuorolta työvuorojaksoa kohden. Ylimääräisen työvuoron korvaus on 150 euroa/työvuoro. Ylimääräisen työvuoron korvauksen maksaminen edellyttää, että sen tekemisestä on sovittu etukäteen työvuorosuunnitelman laatimisen yhteydessä. Ylimääräisen työvuoron korvauksen maksaminen edellyttää, että jaksotyötä tekevän työntekijän palvelussuhde HUSiin on voimassa vähintään koko työaikajakson, johon ylimääräisen työvuoron tekeminen sisältyy. Jaksolta syntyvät ylityöt korvataan työehtosopimuksen määräysten mukaisesti. Ylimääräisen työvuoron korvaus maksetaan ylityökorvausten lisäksi.